Sniper

Úlohy a metódy sniper tímu sa od ostatných pechotných skupín v mnohom líšia. Jedným z najmarkantnejších rozdielov je technika pohybu. Pohyb sniper tímu nielenže nesmie byť nepriateľom detekovaný, ale ani u neho nesmie vzniknúť podozrenie. Z toho je zrejmé, že ostreľovač musí majstrovsky ovládať zásady nepozorovanému presunu.

 

Pri pohybe musí mať sniper tím stále na pamäti nasledujúce pravidlá:

Vždy vychádzať z predpokladu, že oblasť je pozorovaná nepriateľom.

Pohybovať sa pomaly.

Nevyvyšovať svoju siluetu nad okolité stromčeky, krovia a vysokú trávu.

Pred uskutočnením pohybu si ho vždy vopred premyslieť.

Často sa zastaviť, pozorovať a načúvať.

Využívať zvukové krytie, tj. Pohybovať sa napr. za streľby, výbuchov, preletov lietadiel, vetra či čohokoľvek ďalšieho, čo rozptyľuje nepriateľovu pozornosť.

 

Individuálne techniky pohybu:

Tieto techniky by mali fungovať tak, aby nebol sniper tím detekovaný nepriateľom. 

Nízke zakrádanie sa používa v situáciách, kedy je možnosť utajenia extrémne limitovaná, v blízkosti nepriateľa alebo pri pohybe okolo palebnej pozície. Nohy sú pri sebe, pohyb sa vykonáva prstami nôh a prsty na rukách, zbraň sa drží za popruh.

Stredné zakrádanie nájde uplatnenie vo chvíľach, kedy je síce možnosť utajenia limitovaná, ale je potrebné sa presúvať rýchlejšie, než umožňuje nízke zakrádanie. Stredné zakrádanie sa veľmi podobá pechotnému nízkemu zakrádaniu. Leží sa pri ňom rovno na zemi, nohy mierne od seba, pohybuje sa pomocou nôh a paží, zbraň sa drží za popruh.

Vysoké zakrádanie sa využíva, ak sú možnosti utajenia stále limitované, ale dovolia ostreľovačovi zdvihnúť svoje telo zo zeme. Toto zakrádanie je podobné pechotnému vysokému zakrádaniu. Pohyb tela sa podporuje aj lakťami a kolenami, telo je zdvihnuté zo zeme, zbraň je položená na rukách.

Zakrádanie po lakťoch a kolenách je možné použiť, keď okolie poskytuje určité utajenia a sniper tím sa potrebuje presúvať ešte o niečo rýchlejšie. Telo "stojí" na kolenách a ruky, zbraň sa drží v druhej ruke a puškohľad v podpazuší.

Chôdza je vhodná len vtedy, ak okolie zaručuje dostatočné utajenia, blízka prítomnosť nepriateľa je nepravdepodobná a situácia vyžaduje rýchlejší postup. Telo je prikrčené / ohnuté k zemi, kolená pokrčené, puška v línii s telom, hlaveň zbrane mieri nadol.

 

Postup a navigácia odstreľovačského tímu:

Vzhľadom k svojej malej veľkosti a nedostatku palebnej sily si sniper tím nemôže dovoliť, aby bol zaregistrovaný nepriateľom - a to ani v prípade, že má v daný moment nad nepriateľom silovú prevahu.

Ak je to možné, mal by byť sniper tím priradený k nejakému ozbrojenému útvaru (napr. družstvu, čate). Ten by v prípade odhalenia odstreľovačského tímu nepriateľom mohol pružne zareagovať a poskytnúť podporu. Pri takomto prepojení so dodržujú nasledujúce smernice:

Veliteľ útvaru má dohľad aj nad sniper tímom.

Sniper tím navonok vždy pôsobí ako súčasť útvaru, ku ktorému je priradený.

Sniper tím používa rovnaké uniformy ako ostatní členovia útvaru.

Sniper tím je integrovaný do všetkých pozícií a formácií útvaru.

Odstrelovačské vybavenie je nesené tesne pri tele tak, aby nebolo poznať, že sa jedná o ostreľovača. Samozrejme treba schovať hlaveň zbrane.

Všetko vybavenie, ktoré je unikátne pre ostreľovača (optika, hejkal, ...), nesmie byť pri pobyte s útvarom nápadné.

Vo chvíli vstupu do operačnej oblasti sa sniper tím oddelí od útvaru a ďalej operuje samostatne.

 

Oddelenie môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

Útvar poskytuje zabezpečenie, zatiaľ čo sa tím pripravuje k operácii: Sniper tím si pripraví hejkala, kamufláž, optiku a všetko ostatné, čo misia vyžaduje. Potom sa sniper tím skryje na mieste "táborenie", zatiaľ čo útvar miesto opustí. Sniper tím následne počká dostatočnú dobu, aby sa ubezpečil, že útvar nie je sledovaný. Následne sa začne presúvať.

Útvar sa na mieste oddelenia krátko zastaví. Sniper tím sa odpojí od útvaru a zaistí si dostatočné ukrytie. Členovia tímu zároveň musí poznať pozície svojich kolegov. Útvar následne pokračuje vo svojej ceste. Sniper tím môže opustiť úkryty až potom, čo je útvar úplne preč. Tím sa potom dá do pohybu podľa zadania misie. Tento druh oddelenie je možné rovnako použiť pri operovaní v zastavaných oblastiach.

 

Pri výbere trasy musí sniper tím pamätať na svoje silné a slabé stránky:

Vyhýbať sa nepriateľským pozíciám a prekážkam.

Prechádzať terénom, ktorý poskytuje čo možno najlepší utajenia a krytie.

Využiť výhody náročných a neprístupných oblastí, ako sú močiare, husté lesy a pod.

Nechodiť po cestách, cestičkách a koľajniciach.

Vyhýbať sa osídleným oblastiam.

Vyhýbať sa oblastiam s vysokou aktivitou partizánov.

 

V dôsledku svojej malej palebnej sily a takmer neustálym rizikom potenciálneho kontaktu s nepriateľom používa sniper tím jeden typ formácie, ktorá vyzerá takto:

Pozorovateľ ide vpredu (čoby Pointman), sniper za ním.

Pozorovateľov bezpečnostný sektor je na 3-12-9 hodinách, odstřeľovačov na 9-6-3 hodinách (tzv. Overlapping, alebo aj prekrývanie).

Udržujú sa rozostupy nie viac ako 20 metrov, vzájomný vizuálny kontakt musí byť zachovaný aj pri ležaní na zemi.

Veliteľ tímu určuje spôsob presunu a trasu a tiež stanovuje miesta zrazu (rally points).

 

Sniper tím sa rozhodne vyhýba akýmkoľvek stretom s nepriateľom a musí mať dohovorené a nacvičené reakcie, ak dôjde k náhlemu kontaktu s nepriateľom:

Vizuálny kontakt: Ak sniper tím spozoroval nepriateľa, ale nepriateľ nezbadal ich, zaujme tím čo najlepšie krytú a utajenú pozíciu a počká, než ho nepriateľ minie.

Napadnutia nepriateľom: V takom prípade je prioritným cieľom sniper tímu okamžite zmiznúť z dosahu nepriateľa. Postup môže byť nasledovný: Pozorovateľ zaháji rýchlu paľbu na nepriateľa; dymovými granátmi sa vytvorí clona pre pokrytie ústupu; ako dym vytvorí clonu, zničí ostreľovač dobre mierenými strelami najnebezpečnejšie ciele; pozorovateľ vhodí do dymu střepinové granáty a stiahne sa, pričom sa dáva pozor, aby nevliezol do palebného poľa snipera. Tím sa potom presunie do miest, kde nemôže byť sledovaný nepriateľom alebo vystavený priamej paľbe. Ak sa nepodarí od nepriateľa striasť, zavolá si tím na podporu pridelený útvar.